Geschiedenis Matchpartner

Oprichting in 2002

2002 was niet bepaald het meest stabiele jaar in de Nederlandse samenleving, met de gebeurtenissen van 11 september van het voorafgaande jaar nog vers in het geheugen, een kandidaat-premier die de eindstreep van de verkiezingen niet levend haalde en een stagnerende economie.

Het was ook het jaar waarin Leon Brouwers besloot om voor zichzelf te beginnen. Hij vond: na jaren in loondienst is het zinvol om alles wat je hebt geleerd op een àndere manier in te zetten. Leon had jarenlang gewerkt als manager, regiomanager en MT-lid in de commerciële arbeidsbemiddeling, binnen het uitzendwezen en de werving & selectie-branche.

Een wereld waarin je dag in, dag uit je relevantie moet bewijzen door passend personeel te vinden voor werkgevers die daarvoor betalen. Een wereld ook met veel personeelsverloop en veel gedoe met personeel. Dàt deel had de nieuwe ondernemer wel even gezien. Ook nu nog verzucht hij bij tijd en wijle: “Ik wens je veel personeel”.

Leon startte als zelfstandige zonder personeel. Hij werkte vanuit de garage van zijn woonhuis in Oegstgeest. Gesprekken met klanten en kandidaten voerde hij in het plaatselijke Holiday Inn hotel. De focus lag op werving & selectie en detacheren.

Commerciële Arbeidsbemiddeling

De eerste bedrijfsactiviteit van Matchpartner, zoals Leon’s bedrijf ging heten, was het werven binnen de commerciële arbeidsbemiddeling. Het arbeidsbemiddelaars vinden voor de arbeidsbemiddelaars. Een soort Droste-effect, noemde een collega het eens.

In de uitzendbranche was Leon opgevallen, dat de spoeling vaak dun is. Als manager bij Manpower en Vitae vond hij het vinden van goede mensen een grote zorg. Een intercedent of consultant arbeidsbemiddeling die zijn vak verstaat ziet overal kansen, speelt er op in en verdient zijn of haar salaris dubbel en dwars terug. Maar ja, weet ze maar op te sporen.

Naast de activiteiten binnen de commerciële arbeidsbemiddeling bewoog Leon zich al snel in de branches re-integratie en verzuim.

Re-integratie en verzuim

Organisaties binnen de re-integratie houden zich bezig met het begeleiden van mensen die langdurig werkloos zijn. Het zijn bijvoorbeeld gemeentes, het UWV en gespecialiseerde re-integratiebedrijven. Binnen verzuimbedrijven draait het om werknemers die door ziekte zijn uitgevallen. Bijvoorbeeld arbodiensten, casemanagementbedrijven, verzekeraars.

In beide branches was rond 2002 het accent verschoven naar mogelijkheden, niet beperkingen. Naar werk en participatie versus medicaliseren. Door de Wet Poortwachter en de hervorming van de WAO kwam de verantwoordelijkheid steeds meer te liggen bij de eerst betrokkenen: werkgever en werknemer -of werkgever en werkloze.

Juist de kandidaten waar Leon al mee aan de slag was, mensen met een hogere opleiding en goed ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden, pasten goed in deze veranderende omgeving. Een van de eerste opdrachtgevers was Keerpunt, altijd nog een belangrijke partij voor Matchpartner.

Tòch personeel

Inmiddels was Matchpartner verhuisd naar de zolder van een statig pand op de Boerhaavelaan 4. De klantenportefeuille breidde zich steeds uit en Leon moest voor de bijl: hij nam in 2004 zijn eerste medewerker aan.

Al vanaf het eerste begin werden bij Matchpartner consultants aangenomen met een specifieke achtergrond in het vakgebied waarin zij actief zijn. Dus professionals met allereerst een gedegen achtergrond in het uitzendwezen, de re-integratie, sociale zekerheid of bij een arbodienstverlener.

Later zouden daar experts uit de zorg bijkomen. Onder de consultants van Matchpartner werken en werkten een jeugdbeschermer, een bestuurder uit de ouderenzorg, een arts, verpleegkundigen en tal van psychologen.

De activiteiten van Matchpartner werden landelijk, van Groningen tot Zeeland en van Noord-Holland tot Limburg. Al die jaren wordt er echter slechts vanuit één locatie gewerkt, de Boerhaavelaan. Het idee is dat het geheel meer is dan de som der delen zodra de consultants bij elkaar zitten en met elkaar sparren.

Aanvankelijk werd het pand gedeeld met een architectenkantoor. Tijdens de Kredietcrisis slonk dat bedrijf, maar bleef Matchpartner groeien. Uiteindelijk vertrokken de architecten in 2010 en kon het gebouw als geheel worden overgenomen door Matchpartner.

Zorg en welzijn

Na 2008 werd er een samenwerking aangegaan met het Bureau voor Individuele en Groepsgerichte hulp- en dienstverlening in Barneveld, kortweg B.I.G. Een samenwerking die steeds intensiever werd.

Matchpartner was al een aantal jaar vaste partner van, bijvoorbeeld, de gemeentes en het UWV als het ging om dienstverlening aan burgers in moeilijke omstandigheden. Mensen die vastlopen op werkgebied, in de thuissituatie of die problemen hebben met politie en justitie. De kandidaten die Matchpartner bemiddelt zijn überhaupt doorgaans gespecialiseerd in het onder controle (helpen) krijgen van maatschappelijke problemen.

B.I.G. had zich toegelegd op de werving van jeugdbeschermers, gedragskundigen, werkmeesters en ander gespecialiseerd personeel in de jeugdzorg, reclassering en geestelijke gezondheidszorg. Uiteindelijk resulteerde de samenwerking in een fusie en Matchpartner Zorg werd een feit.

Het scala van vacatures in de zorg werd uitgebreid. Naast medewerkers uit de jeugdzorg en reclassering werd de werving en selectie van hoofdbehandelaars, centrale regisseurs in iedere zorgorganisatie, een specialisme van de afdeling Zorg.

Matchpartner Mobiliteit

Zo werden “zware professionals”, meestal met een speciale registratie in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, een belangrijke nieuwe doelgroep. Psychiaters, verpleeghuisartsen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten die een nieuwe, vaste baan zoeken die aansluit bij hun ambities.

Tevens ontstond er vraag naar loopbaanbegeleiding aan medewerkers uit de zorg en andere branches. Mensen die een loopbaanvraag hebben of die vanwege een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld een burn-out of fysieke klachten, niet meer in hun oude werk kunnen continueren.

Deze dienstverlening werd binnen Matchpartner Mobiliteit vormgegeven. Een team van loopbaanbegeleiders en psychologen biedt ondersteuning bij het vinden van een nieuwe weg in werk en carrière.

Matchpartner Nu

Met bijna twintig medewerkers staat Matchpartner heden ten dage ver af van de ZZP-er die pendelde tussen zijn garage in Oegstgeest en het Holiday Inn hotel.

In ruim vijftien jaar is er een breed netwerk van klanten en kandidaten opgebouwd. Ook vindt er onderlinge kruisbestuiving tussen consultants plaats, al was het maar omdat de markt daar om vraagt.

Gemeentes zijn zich sinds de transitie gaan toeleggen op de uitvoering jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Re-integratiebedrijven houden zich niet meer alleen bezig met bemiddeling naar een baan van werklozen, maar ook met motorische en psychiatrische behandeling. GGZ-instellingen nemen trajectbegeleiders arbeidsrehabilitatie aan omdat zij vinden dat mensen met een psychose het meest profiteren van werk. Om maar wat voorbeelden te noemen.

De voortdurend veranderende accenten in de samenleving maken dat er altijd nieuwe uitdagingen en nieuwe markten zullen zijn voor Matchpartner.