Antidiscriminatiebeleid

De bedrijfsvoering van Matchpartner is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, handicap, medische gronden, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden kandidaten gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Deze gelijke behandeling is ook van toepassing tijdens het verrichten van werkzaamheden door medewerkers van Matchpartner bij de opdrachtgever c.q. inlener.

Doel

Het doel van dit beleid is duidelijk en transparant te zijn over: 
  • Ons antidiscriminatiebeleid. 
  • Wat ons standpunt is ten opzichte van discriminatie. 
  • Duidelijke boodschap over discriminatie. 
  • Begeleiding en opleiding van onze medewerkers. 
  • Waarborging antidiscriminatiebeleid.
  • Zorgen, vragen en klachten.     

Ons antidiscriminatiebeleid

Medewerkers van Matchpartner zullen anderen niet discrimineren of onderscheid maken tussen personen. Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Direct onderscheid is een handeling die direct een persoon of groep benadeelt op discriminerende gronden.

Standpunt van Matchpartner ten opzichte van discriminatie

Medewerkers zullen medewerkers (onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de medewerkers die gedetacheerd zijn bij een opdrachtgever en onder leiding en toezicht van de inlener werkzaamheden verrichten) eerlijk behandelen, zorgvuldig en doordacht handelen en zullen bij de uitvoering van hun werkzaamheden niet discrimineren.

In onze vacatureteksten en al onze uitingen maken wij nimmer onderscheid of geven we voorkeuren aan.

Matchpartner tolereert niet dat medewerkers discriminerend worden bejegend door derden of zich (seksueel) geïntimideerd, vernederd of bejegend voelen. 

Duidelijk in onze boodschap

Onze antidiscriminatie boodschap is helder voor alle medewerkers. Medewerkers moeten zich te allen tijde en door alle lagen van de organisatie gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie.

Begeleiding van onze medewerkers

Matchpartner is verantwoordelijk voor het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent en waar ongewenst of grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook wordt voorkomen en aangepakt. Kennis over wat wel en niet mag is de basis. Het onderwerp discriminatie wordt zowel aan medewerkers en opdrachtgevers onder de aandacht gebracht.

Zorgen, vragen en klachten

Indien medewerkers binnen Matchpartner in aanraking komen met discriminatie, discriminatie signaleren of discriminerende verzoeken ontvangen, dan kan hier melding van worden gemaakt bij de leidinggevende of de HR Manager.

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de HR Manager, bereikbaar via daphnevdb@matchpartner.nl
Na ontvangst van een klacht wordt gestreefd binnen twee weken inhoudelijk te reageren.

Heb je een vraag

Mocht je een vraag hebben over dit document, dan kun je contact opnemen met de HR Manager, bereikbaar via daphnevdb@matchpartner.nl

Vind de ideale baan binnen jouw specialisme

Vind de baan die bij jou past binnen jouw specialisme of bekijk hier ons gehele vacature aanbod